Skip to content

Algemene voorwaarden H&R movements

Definities

 1. H&R movements is gevestigd te Apeldoorn vermeld onder KvK nr. 88330257
 2. Klant is degene met wie H&R movements een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: H&R movements en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé-persoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, abonnementen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens H&R movements.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Prijzen

 1. Alle prijzen die H&R movements hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die H&R movements hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan H&R movements te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die H&R movements niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging (>6%) zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt mede vastgesteld door H&R movements op grond van de werkelijk bestede uren.
 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van H&R movements, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 7. Indien partijen voor een dienstverlening door H&R movements een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 8. H&R movements is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient H&R movements de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 11. H&R movements heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal H&R movements prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met H&R movements op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

Betalingen en betalingstermijn

 1. H&R movements mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat H&R movements de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. H&R movements behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is H&R movements gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan H&R movements.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag H&R movements zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van H&R movements op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door H&R movements, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan H&R movements te betalen.

 

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is H&R movements gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. H&R movements roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan H&R movements, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

 

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden.
 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
 • op de dag nadat de consument het product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
 • zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
 • zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
 • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 1. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@hrmovements.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van H&R movements, www.HenRMovements.nl, kan worden gedownload.
 2. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan H&R movements, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
 3. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van H&R movements indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
 4. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal H&R movements deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan H&R movements heeft geretourneerd.

 

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Retentierecht 

 1. H&R movements kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van H&R movements heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan H&R movements.
 3. H&R movements is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruik maken van zijn retentierecht.

 

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan H&R movements te verrekenen met een vordering op H&R movements.

 

Eigendomsvoorbehoud

 1. H&R movements blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van H&R movements op grond van wat voor met H&R movements gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan H&R movements zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien H&R movements een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft H&R movements het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij H&R movements, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft H&R movements het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan H&R movements kan tegenwerpen.

 Uitvoering van de overeenkomst

 1. H&R movements voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. H&R movements heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat H&R movements tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat H&R movements tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan H&R movements.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert H&R movements de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door H&R movements redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

Lid worden bij H&R movements

Wanneer de klant zich inschrijft via de website d.m.v. abonnement af te nemen heeft hij het recht om binnen 7 dagen (eerste periode) na de dag van inschrijving zonder opgaaf van redenen af te zien van het lidmaatschap. Daarbij kan H&R movements wel een vergoeding in rekening brengen van €25,- voor de administratieve werkzaamheden die zijn verricht.

Het lidmaatschap kan en mag overgedragen worden aan iemand anders. Hiervoor geldt tevens een bedrag van €25,- om de nieuwe koppelingen voor het nieuwe Lid in orde te maken. Deze kosten worden als overdrachtskosten in rekening gebracht naar de persoon die in eerste instantie het abonnement heeft afgesloten en deze wil overdragen aan iemand anders.

 

Lidmaatschap termijn

 1. Bij de inschrijving kun je aangeven voor welke abonnementsvorm je een overeenkomst wilt aangaan. Al onze abonnementsvormen hebben een duidelijk gecommuniceerde tijdsduur, te weten: HRM Basic 3 maanden, HRM FIT 12 maanden, HRM PREMIUM 18 maanden. Bij alle abonnementen geldt een automatische incasso voor het abonnement zolang deze duurt.

 

Duur van de overeenkomst/ abonnement betreffende een dienst 

 1. De overeenkomst tussen H&R movements en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor de duur van 3 maanden bij een HRM BASIC abonnement, 12 maanden bij een HRM FIT abonnement, 18 maanden bij een HRM PREMIUM abonnement, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet de klant H&R movements schriftelijk in gebreke stellen.
 3. In geval van een proefmaand of periode eindigt de overeenkomst zonder dat opzegging nodig is na afloop van de overeengekomen periode.
 4. De abonnementskosten zijn per 4 weken verschuldigd en zullen telkens voorafgaand aan deze 4 weken waarop deze betrekking hebben door H&R movements middels automatische incasso worden geïnd.
 5. Indien geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden of indien de betaling gestorneerd wordt, is het Lid van H&R movements een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
 6. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag H&R movements aan het Lid buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 60,00.
 7. Met betaling van het abonnement machtigt het Lid H&R movements om de overeengekomen abonnementskosten en abonnementsduur 4 wekelijks af te schrijven van zijn/haar opgegeven bankrekeningnummer.

 

Opzeggen abonnement of een dienst

 1. Na afloop van de eerste periode van het abonnement wordt dit, behoudens tijdige opzegging, stilzwijgend voor de duur van het abonnement verlengd. De opzegtermijn is 1 maand. Dit geldt voor alle abonnementsvormen.
 2. Opzegging kan uitsluitend per mail. 
 3. Beëindiging van het abonnement door het Lid ontslaat hem niet van zijn betalingsverplichting van reeds verschuldigde en opeisbare bedragen. Na afloop van de looptijd van het afgesloten abonnement kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden.
 4. Blessures en of ernstige ziekte zijn uiteraard enorm vervelend voor de klant. Een abonnement blijft in principe doorlopen. Een abonnement kan en mag eventueel worden opgeschort in onderling overleg met de Clubmanager in geval van zwaar wegende redenen. Het besluit hierover ligt bij de Clubmanager. Hierbij geldt de periode dat het abonnement stil heeft gelegen en de klant geen begeleiding van H&R movements heeft gehad. Heeft de klant wel begeleiding gehad, bijvoorbeeld in de vorm van communicatie en tips en tools om blessures te voorkomen, dan geldt de opschort regeling niet.
 5. Eventuele 0pschorting is alleen mogelijk in onderling overleg met de Clubmanager van H&R movements om vervolgens hier in een besluit te nemen. 
 6. Abonnement kan vroegtijdig door blessure of ziekte worden beëindigd. De klant is hiervoor zelf verantwoordelijk en is verplicht het bedrag voor de duur van het abonnement aan H&R movements te voldoen.
 7. H&R movements heeft het recht om alle trainingen te verwijderen uit de trainingsprogramma’s na beëindigen abonnement of wanneer abonnement is afgelopen. 

 

Niet nagekomen afspraak

Als u uw afspraak om welke reden dan ook moet afzeggen, doe dat dan ruim van tevoren, maar minimaal 24 uur voor de feitelijk gemaakte afspraak. Dan kunnen wij de voor u gereserveerde tijd nog invullen met iemand die op de wachtlijst staat, waardoor deze klant dan ook eerder geholpen is. Wanneer u NIET 24 uur voor de afspraak annuleert of de afspraak niet nakomt, wordt deze aan u doorberekend.

Tarief voor niet nagekomen afspraak is 30% van het tarief van de voorgenomen afspraak. Onze tarieven staan duidelijk vermeld op onze website. Een afspraak kunt u annuleren of verzetten door een email te sturen aan info@hrmovements.nl. Dit is een landelijke maatregel waaraan alle zorgaanbieders zich houden en staat los van het feit of er al dan niet sprake is van een overmacht situatie.

Als er echt een dringende reden was dat u niet meer in staat was uw afspraak af te zeggen kan dit meestal in alle redelijkheid besproken worden. Maar als de rekening dan vervalt of verlaagd wordt, besef dan dat wij die kosten op ons nemen.

 

Risico en aansprakelijkheid

 1. Het Lid weet dat het beoefenen van sport risico’s met zich meebrengt. Deelname aan programma’s en trainingen van H&R movements is geheel voor eigen risico van het Lid.
 2. H&R movements aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid, nog voor schade door verlies of diefstal van eigendommen van het Lid.
 3. Het Lid vrijwaart H&R movements voor eventuele aanspraken van derden m.b.t. deze schades.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van H&R movements indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal H&R movements Lid vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.
 5. Wij hopen dat je in goede gezondheid met onze schema’s en testen kunt sporten. Indien je om medische redenen blijvend geen gebruik meer kunt maken van je lidmaatschap, kun je deze tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving. Je dient dan bewijs te overleggen dat je gezien je medische situatie niet meer in staat bent gebruik te maken van je overeenkomst, bijvoorbeeld door een medische verklaring van (huis)arts.

 

Intellectueel eigendom

 1. H&R movements behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van H&R movements (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

 

Geheimhouding

 1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van H&R movements ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende H&R movements waarvan de klant weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan H&R movements schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houden.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  • die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

 

Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
 • is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
 • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
 1. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van H&R movements waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

 

Vrijwaring

De klant vrijwaart H&R movements tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door H&R movements geleverde producten en/of diensten.

 

Klachten

 1. De klant dient een door H&R movements geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant H&R movements daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen H&R movements uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat H&R movements in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat H&R movements gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan H&R movements.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling H&R movements ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als H&R movements een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan H&R movements verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid H&R movements

 1. H&R movements is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien H&R movements aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. H&R movements is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien H&R movements aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van H&R movements vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer H&R movements toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door H&R movements niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat H&R movements in verzuim is.
 3. H&R movements heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien H&R movements kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van H&R movements in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan H&R movements kan worden toegerekend in een van de wil van H&R movements onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van H&R movements kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor H&R movements 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat H&R movements er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. H&R movements is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. H&R movements is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal H&R movements zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van H&R movements.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat H&R movements bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar H&R movements is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 01 januari 2023

 

Privacyreglement H&R Movements

Voor het privacybeleid verwijzen wij u door naar deze pagina.

STATEMENT AAN VERANDERINGEN ONDERHEVIG

H&R Movements behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen of te wijzigen bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grootscheepse wijzigingen zal H&R Movements dit onder jouw aandacht brengen. Niets in deze privacyverklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen H&R Movements en enige bezoeker aan deze Internetsite of om enige informatie in dat kader te verschaffen.